Slevy na dani – jaké jsou a co pro nás znamenají?

Daň z příjmu je 15 %, neznamená to ale, že z každé stovky zaplatíme státu 15 korun. Máme několik možností, jak svojí daň legálně snížit. Daňový základ před výpočtem daně snižují odečitatelné položky, od vypočtené daně můžeme ještě odečíst slevy na dani.

Pro snazší pochopení a větší přehlednost informace do článku zjednoduším, pokud byste potřebovali podrobnosti, hledejte v Zákoně o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.), §35.

Každý zaměstnanec i podnikatel může své daně snižovat o slevy na dani nebo též daňová zvýhodnění. Některé z nich můžeme využít u svého zaměstnavatele již v měsíční mzdě, některé se smí využít až po konci roku v daňovém přiznání nebo při ročním zúčtování, které nám udělá zaměstnavatel.

Z čeho se slevy počítají?

Slevy na dani se odečítají, jak už název napovídá, od vypočtené daně. Daň je 15% z daňového základu a tuto vypočtenou daň můžeme snížit o slevy, které se nás týkají.

Daňový základ zjistíme u podnikatelů zjednodušeně řečeno jako rozdíl příjmy – výdaje, u zaměstnanců je daňovým základem tzv. superhrubá mzda, tj. hrubá mzda a sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem.

Jaké slevy na dani zákon zná?

Sleva na poplatníka

Tuto slevu může využít každý zaměstnanec nebo podnikatel.

Zaměstnanci mohou u svého zaměstnavatele podepsat „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků“, požádat v něm o měsíční uplatňování slevy na dani a tím své daně snížit již ve mzdě až o 2.070 Kč.

Podnikatelé a ostatní osoby si mohou své daně snížit po konci roku při podávání daňového přiznání v celkové roční částce až 24.840 Kč.

Sleva na poplatníka v roce 2019 i 2020

• ročně 24.840 Kč
• měsíčně 2.070 Kč

Sleva na manželku nebo manžela

Slevu na manželku/manžela smíme uplatnit, pokud příjmy manželky/manžela nepřesáhly 68.000 Kč za rok. Podmínkou je bydlení ve společné domácnosti.

Do příjmů se nezapočítávají tyto příjmy:

 • dávky státní sociální podpory (tj. např. rodičovský příspěvek)
 • příjem ze společného jmění manželů, pokud jej zdaňuje druhý z nich
 • státní příspěvky na penzijní připojištění nebo stavební spoření

Do příjmů pro účely posouzení tohoto limitu se počítá především:

 • mzda (hrubá mzda) ze zaměstnání, příjmy z podnikání, z pronájmu apod.
 • dávky nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné)
 • všechny druhy důchodů
 • podpora v nezaměstnanosti
 • a další

Tato sleva se uplatňuje ročně, v daňovém přiznání nebo při ročním zúčtování, které vám provede zaměstnavatel. Musíme ji doložit čestným prohlášením manželky/manžela o výši zdanitelných příjmů.

Částka slevy na dani na manžela/manželku v roce 2018 i 2019 – ročně 24.840 Kč (případně dvojnásobek, pokud má manžel/ka průkaz ZTP/P).

Sleva na manžela/manželku

• ročně 24.840 Kč

Slevy pro invalidního důchodce

Tuto slevu mohou použít poplatníci, kteří jsou invalidními důchodci. Částky se liší podle stupně invalidity, podrobně naleznete v §35ba Zákona o dani z příjmu.

Sleva na studenta

Slevu na studenta smí uplatnit poplatník, který byl sám studentem v období, na které slevu uplatňuje. U této položky je věkový limit nejvýše 26 let, případně 28 let, pokud se jedná o doktorské studium.

Jestliže jsme podmínky splnili jen po část roku, můžeme si uplatnit slevu ve výši 1/12 za každý měsíc, k jehož počátku byly podmínky splněné.

Sleva na studenta v roce 2019 i 2020

• ročně 4.020 Kč
• měsíčně 335 Kč

Sleva za umístění dítěte = školkovné

Daň můžeme snížit i o zaplacené školkovné. Dítě, za které chceme slevu uplatnit, s námi musí žít ve společné domácnosti, slevu smí uplatnit jen jeden z rodičů.

Abychom slevu mohli využít, musí naše dítě navštěvovat některé z těchto předškolních zařízení:

 • Mateřská škola podle školského zákona
 • Dětská skupina
 • Zařízení péče o dítě předškolního věku provozované na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou mateřskou školou podle školského zákona nebo dětskou skupinou (To je definice ze zákona, hrůza. Prakticky to znamená to, že se musí jednat o dlouhodobé a pravidelné docházení do školičky, která splňuje hygienické, prostorové a časové podmínky jako dětská skupina nebo školka, rozhodně nelze uplatňovat slevu za hlídací koutek.)

Sleva na dani odpovídá výši zaplaceného školkovného, stravné se do něj nezapočítává. Maximální výše slevy na jedno dítě je omezena výší aktuální minimální mzdy, což je 13.350 Kč za rok 2019 a bude 14.600 Kč v daňovém přiznání za rok 2020.

Slevu za školkovné uplatňujeme až po konci roku a dokládáme ji potvrzením o výši zaplaceného školkovného, které dostanete od svého předškolního zařízení, na tomto potvrzení musí být nově termín zapsání předškolního zařízení do rejstříku nebo získání živnostenského oprávnění, tak si to ohlídejte. Nezapomeňte přiložit i čestné prohlášení druhého z rodičů, že tuto slevu neuplatňuje.

Sleva za umístění dítěte

• za rok 2019 až 13.350 Kč
• za rok 2020 až 14.600 Kč

Sleva na evidenci tržeb

Tuto slevu až ve výši 5.000 Kč můžete použít v prvním roce, kdy jste začali evidovat tržby. Podmínkou je, že vám po uplatnění základní slevy na poplatníka z daňového základu z podnikání ještě zbyde nějaká daň ke snížení.

Příklad:

Karel má zisk z podnikání ve výši 200.000 Kč a k tomu daňový základ ze zaměstnání 100.000 Kč.

 • celkový základ daně = 300.000 Kč, celková daň před slevou 45.000 Kč
 • daň vypočtená jen z podnikání = 30.000 Kč (15 % z 200.000 Kč) → po snížení o 24.840 Kč by byla 5.160 Kč → může uplatnit slevu na evidenci tržeb v maximální výši 5.000 Kč

Pavel má zisk z podnikání ve výši 100.000 Kč a k tomu daňový základ ze zaměstnání 200.000 Kč.

 • celkový základ daně = 300.000 Kč, celková daň před slevou 45.000 Kč
 • daň vypočtené jen z podnikání = 15.000 Kč (15 % ze 100.000 Kč) → po snížení o 24.840 Kč již nezbyde žádný prostor pro uplatnění slevy na evidenci tržeb, Pavel ji využít nemůže

Daňové zvýhodnění na děti

Daňové zvýhodnění na děti je sice v pořadí v zákoně i v daňovém přiznání až poslední, ale svým významem je pro rodiče jedno z nejdůležitějších.

Toto daňové zvýhodnění můžeme uplatnit  na každé vyživované dítě, které s námi žije v domácnosti. Za vyživované dítě zákon považuje nezletilé dítě, nebo dítě zletilé, které studuje, maximálně ale do 26 let věku.

Zvýhodnění si můžete uplatit na dítě vlastní, osvojené, v náhradní péči, dítě druhého z manželů nebo vnouče, pokud jeho rodiče nemají příjmy, ze kterých by si mohli sami slevu na dani uplatnit. Další možnosti a upřesnění u speciálních případů naleznete v §35c zákona o daních z příjmů.

Proč se tato výhoda jmenuje v zákoně „daňové zvýhodnění“ a ne „sleva na dani“, jako ostatní, i když princip je stejný? Důvodem je to, že díky daňovému zvýhodnění na dítě se můžeme dostat do záporné daně – tj. do daňového bonusu. Máme-li daň nízkou a nedostačuje nám po odečtení předchozích slev na dani na odečet daňového zvýhodnění na děti, neuplatněnou část daňového zvýhodnění dostaneme formou daňového bonusu od státu zpět.

 • Pokud dítě odjede například na studijní pobyt do zahraničí, o daňové zvýhodnění vás to nepřipraví.
 • Daňové zvýhodnění si může uplatit vždy jen jeden z rodičů (či jiných daňových poplatníků, kteří mají na uplatnění slevy nárok).
 • Stejně jako u základní slevy na poplatníka můžeme slevu uplatňovat měsíčně u svého zaměstnavatele, nebo v roční částce v daňovém přiznání.
 • Pokud nárok na slevu nemáme po celý rok (dítě se narodilo v průběhu roku, ukončilo nebo zahájilo studium, odstěhovalo se ze společné domácnosti…), můžeme využít 1/12 za každý měsíc, k jehož začátku podmínky platily. U narození dítěte je v tomto výjimka, slevu můžeme využít už za měsíc, kdy se dítě narodilo.

Výše daňového zvýhodnění na dítě za rok 2019 i 2020:

1. dítě – roční částka 15.204 Kč, měsíční částka 1.267 Kč
2. dítě – roční částka 19.404 Kč, měsíční částka 1.617 Kč
3. a další dítě – roční částka 24.204 Kč, měsíční částka 2.017 Kč

Podrobněji se daňovému zvýhodnění na děti věnuje samostatný článek Daňové zvýhodnění na děti – sleva na dítě ze všech stran.

Příklad využití slev na dani

Představme si rodinu, pan Petr a paní Jana, mají dvě děti. Malému Péťovi jsou čtyři roky a chodí do školky, Janičce jsou dva roky a maminka s ní je doma. Pan Petr má hrubou mzdu 30.000 Kč, paní Jana dostává rodičovský příspěvek 7.600 Kč. Za Péťu zaplatili školkovné 5.000 Kč / rok.

Jaké bude jejich zdanění?

Paní Jana:

 • rodičovský příspěvek není zdanitelným příjmem, paní Jana žádné daně platit nebude.

Pan Petr:

 • hrubá roční mzda je 360.000 Kč, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem je 121.680 Kč (33,8% z hrubé mzdy), takže daňovým základem pana Petra je po zaokrouhlení 481.600 Kč
 • daň z příjmu je 15%, v našem případě tedy 72.240 Kč
 • využijeme všechny slevy na dani, které nám zákon nabízí:
  • sleva na poplatníka 24.840 Kč
  • sleva na manželku 24.840 Kč (protože paní Jana neměla žádné zdanitelné příjmy)
  • sleva za školkovné 5.000 Kč
  • sleva na 1. dítě 15.204 Kč
  • sleva na 2. dítě 19.404 Kč
 • 72.240 – 24.840 – 24.840 – 5.000 – 15.204 – 19.404 = -17.048
 • Pan Petr dostane od finančního úřadu částku 17.048 Kč ve formě daňového bonusu (ve skutečnosti to je trochu složitější, protože pan Petr pravděpodobně ze svého zaměstnání platil měsíční zálohy a ty také vstoupí do ročního zúčtování, ale tím se teď nebudeme zatěžovat. )

Co kdyby pan Petr neměl rodinu? Jaké by bylo zdanění jeho příjmů v takovém případě?

 • Vypočtená daň 72.360 Kč nám zůstává. Pan Petr uplatní jen slevu na poplatníka, tj. 24.840 Kč a jeho daňová povinnost bude 47.400 Kč.

Článek aktualizovaný 3. 2. 2020.

Lucie Krausová
Jsem ekonomka, účetní a podnikatelka. Baví mě kombinovat práci s čísly a pomoc druhým. Jsem autorka e-booku pro rodiče 4 možnosti přivýdělku při mateřské a rodičovské a pro začínající podnikatele Podnikám na paušál - podrobný průvodce prvními lety podnikání. Pokud Vás zajímá více o mně, více informací zjistíte zde >>

Tento článek vyjadřuje názor autorky, nejedná se o právně závazný dokument.